Polityka prywatności - Konsport

Polityka prywatności

W trosce o zapewnienie praw osób fizycznych powierzających  swoje dane osobowe a szczególnie zapewnienie bezpieczeństwa ich przetwarzania przez
Konsport Majewscy spółka jawna
Dobków 1
98-105, poczta Wodzierady
KRS: 0000904413
REGON: 389090757
NIP: 8311641567
w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (RODO) i krajowe akty prawne, opracowano i wdrożono następujące zasady postępowania:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („ZGODNOŚĆ Z PRAWEM, RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ”);
 2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („OGRANICZENIE CELU”);
 3. Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („MINIMALIZACJA DANYCH”);
 4. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („PRAWIDŁOWOŚĆ”);
 5. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („OGRANICZENIE PRZETWARZANIA”);
 6. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ”).
 7. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie w.w. zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („ROZLICZALNOŚĆ”).

W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia systemu bezpieczeństwa danych osobowych wg Rozporządzenia RODO opracowano załączone do polityki „Kodeksy bezpieczeństwa danych”.

 

Informacja o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych administrowanych przez Konsport Majewscy spółka jawna przetwarzamy dane Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług, udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub zrealizowanie złożonego zlecenia i analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych oraz innych urządzeniach. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w serwisach Konsport Majewscy spółka jawna  są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

 

Przez używanie stron www Konsport Majewscy spółka jawna wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką. Również w tym przypadku zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

 

Jakie cookies stosujemy

 

Pliki cookies używane przez Konsport Majewscy spółka jawna  można podzielić na dwie główne kategorie:

 • sesyjne pliki cookies,
 • trwałe pliki cookies.

 

Sesyjne pliki cookies

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 • identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
 • zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania ze strony www.

 

Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na urządzeniu. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z tą funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszych usług. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

 

Zarządzanie plikami cookies

Plikami cookies stosowanymi na stronach www Konsport można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.

W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści
W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Blokowanie wszystkich plików cookies
 • Blokowanie tylko plików cookies innych firm
 • Domyśle zezwalanie na pliki cookies

 

W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka
Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

 • Akceptuj ciasteczka
 • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam
 • Nigdy nie akceptuj ciasteczek

W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność
Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

 

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku badaniem satysfakcji klienta (art. 13 RODO): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO −informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Konsport Mieczysław Majewski z siedzibą w Wodzieradach, 98-105 Dobków 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dniem: 21.11.2011 r. pod numerem NIP 8311002301, REGON 730191012 (zwana dalej „Administratorem”). 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: biuro@konsport.hu lub pisemnie na adres siedziby 

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, tj. wykonania krótkiego połączenia telefonicznego mającego na celu uzyskanie w formie anonimowej ankiety informacji o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez Przedsiębiorstwo KONSPORT Mieczysław Majewski produktów / usług, niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego przebiegu usług gwarancyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a więc nie później niż do momentu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Grupa WW sp. z o.o., Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów (Agencja Badawcza Fast Solutions). 

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do właściwej realizacji wskazanego celu. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Dodatkowo, może Pani/Pan zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych w związku z badaniem satysfakcji klienta na stronie konsport.com. pl zakładce „Polityka Prywatności” 

 

Kontakt

W celu realizacji swoich praw możecie Państwo kontaktować się z nami pod adresem biuro@konsport.hu